bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przetargi

znak sprawy: IB-ZP-3/2015 Gdańsk 11.09.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 11.09.2015

userfiles/file/Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

****************************************************************************************

znak sprawy: IB-ZP-3/2015 Gdańsk 01.09.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 01.09.2015

userfiles/file/przetarg_modele_12062015/Wybor_oferty.pdf

****************************************************************************************

znak sprawy: IB-ZP-3/2015 Gdańsk 20.08.2015 r.

Gdańsk: Opracowanie 15 modeli biznesowych i 15 ocen potencjału
przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze Innowacyjne
Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1.
POKL
Numer ogłoszenia: 215188 2015;
data zamieszczenia: 20.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: InnoBaltica Spółka z o.o. , ul. Trzy Lipy 3, 80172
Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 510
268 727, faks + 48 58 739 71 17.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.innobaltica.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie 15 modeli biznesowych i 15 ocen
potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze Innowacyjne
Powiązania, IV
edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
Opracowanie 15 modeli biznesowych i 15 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn.
INNOpomorze Innowacyjne
Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II Części SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia
(OPZ) oraz w III Części SIWZ pn. Wzór Umowy..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.006.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wadium Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest
zabezpieczyć ją wadium w wysokości: 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100). 1.1.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1.2. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert. 1.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego: InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80 172
Gdańsk, Polska. Nazwa banku: BankMillennium SA Nr rachunku 14 1160 2202 0000 0001 4315 3249 z dopiskiem: Wadium nr
sprawy01/VIII/2015/IPIV Opracowanie
15 modeli biznesowych i 15 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby
realizacji projektu pn. INNOpomorze Innowacyjne
Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania
8.2.1. POKL. 1.4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na konto
Zamawiającego. 1.5. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1.1 pkt b) e)
należy złożyć wraz z
ofertą w odrębnej kopercie oznaczonej: Wadium nr
sprawy 01/VIII/2015/IPIV
Opracowanie 15 modeli biznesowych i 15 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze Innowacyjne
Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL przed upływem terminu
składania ofert, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów zaleca się dołączyć do
oferty. 1.6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule
gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 1.7. Gwarancja
wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna zawierać następujące
elementy: 1.7.1. nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) InnoBaltica
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzy Lipy 3, 80 172
Gdańsk, Polska; gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 1.7.2. określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 1.7.3. kwotę gwarancji, 1.7.4. termin ważności
gwarancji, 1.7.5. zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP) do: bezwarunkowej zapłaty
kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, że
Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.7.6. zobowiązanie
gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP) do: bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oświadczenie Beneficjenta
Gwarancji zostanie skonkretyzowane w zależności od wystąpienia przesłanek określonych w tym przepisie.
1.8. Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu
polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.
1.9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia terminu związania
ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, wniesienie
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 1.10.
Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i
kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 1.11. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 1.12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym. 2. Zwrot wadium 2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2.4. 2.2. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.4. Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr
rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 3. Utrata wadium 3.1. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a, tj. jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, a także: 3.2.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5,tj. jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie: a) minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu 15 modeli biznesowych, o
wartości min. 75 tysięcy złotych brutto;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej pięcioma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, i
posiadają następujące doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia w tym: a)
Kierownikiem posiada
minimum wyższe wykształcenie w zakresie dyscypliny: nauki
ekonomiczne, posiada doświadczenia w kierowaniu zleceniami obejmującymi realizację minimum
15 modeli biznesowych o łącznej wartości minimum 75 000 zł brutto; b) 4 Specjalistów z
których każdy posiada minimum wyższe wykształcenie w zakresie dyscypliny: nauki ekonomiczne,
realizował co najmniej 10 modeli biznesowych z zakresu tematyki offshore i/lub smart city i/lub
zdrowia.;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 350 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z ww. zobowiązania musi wynikać
jednoznacznie, że Wykonawca będzie faktycznie dysponował zasobami podmiotu trzeciego na etapie
realizacji zamówienia i że ten podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia. Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2.Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
może dodatkowo zażądać dokumentów dotyczących w szczególności: 2.1. zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu, 2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, 2.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 2.4.
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Zamawiający zażąda
dokumentów wymienionych w ust. 3 powyżej w przypadku uznania, iż Wykonawca nie udowodnił
Zamawiającemu w wystarczający sposób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania
zamówienia. Tym samym obowiązek złożenia stosownych dokumentów będzie dotyczył tylko Wykonawców,
którzy nie udowodnili w sposób odpowiedni dysponowania zasobami podmiotu trzeciego i będzie
konkretyzował się w trakcie badania dokumentów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ ust. 5.2. ( w niniejszym ogłoszeniu sekcja III.4.2 tiret drugi)składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 Cena 80
2 Okres Rękojmi 20
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć jedynie: 1.1. terminu realizacji zamówienia, 1.2.
warunków i terminów płatności, 1.3. organizacji prac, 1.4. harmonogramu prac, 1.5. zmiany składu Zespołu. 2.
Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą nastąpić jedynie w przypadku: a) w zakresie pkt 1) 2) 3) 4) 5)
powyżej wystąpienia siły wyższej, przy czym pod pojęciem siły wyższej strony rozumieją zdarzenia
spowodowane przez czynniki o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy i któremu przy dochowaniu należytej staranności nie można było skutecznie zapobiec lub
przeciwstawić, b) w zakresie pkt 2) powyżej w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany
ustawowej stawki podatku VAT lub regulacji dot. wykorzystania środków budżetowych, c) w zakresie pkt 1)
2) 3) i 4) powyżej w przypadku przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, d) w
zakresie pkt 5) powyżej w przypadku wystąpienia innych niż w pkt a) okoliczności uniemożliwiających
realizację zamówienia zgodnie z Wykazem osób, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy oraz do
wzoru umowy i jedynie za zgodą Zamawiającego. Zgoda może zostać udzielona pod warunkiem zapewnienia
przez Wykonawcę nowego/ych członka/ów zespołu który/rzy posiadać będą doświadczenie i kwalifikacje
zawodowe zgodne z wymogami określonymi w rozdziale V ust.1.3 I Części SIWZ.oraz w sekcji III.4.1) tiret
drugi niniejszego ogłoszenia 3. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają akceptacji Zamawiającego
oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca wnioskując o zmianę Umowy,
przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.innobaltica.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.innobaltica.eu. lub
InnoBaltica Sp. z o.o. Gdański Park Naukowo Technologiczny 80172
Gdańsk ul. Trzy Lipy 3 Budynek A, IV
piętro, pok. 5.2.
IV.4.5..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2015
godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. InnoBaltica Sp. z o.o. Gdański
Park Naukowo Technologiczny 80172
Gdańsk ul. Trzy Lipy 3 Budynek A, IV piętro, pok. 5.2...
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie__

Załączniki:

userfiles/file/przetarg%2020082015/ogloszenie_20082015.pdf

userfiles/file/przetarg%2020082015/InnoBaltica_SIWZ_%20modele_i_oceny_potencjalu.pdf

userfiles/file/przetarg%2020082015/Zalaczniki_przetarg_20082015.doc

Ogłoszenie_odpowiedzi_na_pytania_nr_1_25082015

userfiles/file/przetarg%2020082015/Ogloszenie_odpowiedzi_na_pytania_nr_1_25082015.pdf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

znak sprawy: IB-ZP-2/2015 Gdańsk 24.06.2015 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „OPRACOWANIE 19 MODELI BIZNESOWYCH I 38 OCEN POTENCJAŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ” NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. INNOPOMORZE – INNOWACYJNE POWIĄZANIA, IV EDYCJA, FINANSOWANEGO Z PODDZIAŁANIA 8.2.1. POKL


Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania, na podstawie art. 93 ust 1pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


I. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty:

1. Konsorcjum firm:
Startit Fund Sp. z o.o.,
ul. Przyjaźni 38/1, 53-030 Wrocław
Brante Partners Sp. z o.o.,
ul. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław

Wartość oferty brutto 1.217.700,00 zł   / Okres rękojmi 36 miesięcy


2. Konsorcjum firm:
Investin Sp. z o.o.,
ul. Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa
F5 Konsulting Sp. z o.o.,
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań

Wartość oferty brutto 428.040,00 zł   / Okres rękojmi 36 miesięcy

II. Ocena i porównanie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie z kryterium określonym w SIWZ: cena - 80%, okres rękojmi -20%

1. Konsorcjum firm:
Startit Fund Sp. z o.o., ul. Przyjaźni 38/1,
53-030 Wrocław
Brante Partners Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 3A,
53-125 Wrocław

Liczba przyznanych punktów w kryterium  CENA 80 pkt

Liczba przyznanych punktów w kryterium-okres rękojmi 20 pkt


2. Konsorcjum firm:
Investin Sp. z o.o., ul. Sapieżyńska 10,
00-215 Warszawa
F5 Konsulting Sp. z o.o., ul. Składowa 5,
61-897 Poznań

Liczba przyznanych punktów w kryterium  CENA   - Nie podlega ocenie

Liczba przyznanych punktów w kryterium-okres rękojmi  - Nie podlega ocenie

III. Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia wynosi : 512.241,19 zł. brutto

IV. W związku z tym, że oferta nie podlegająca odrzuceniu przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie jak na wstępie.


Przewodniczący Komisji Przetargowej
Bartosz Rukszto

Numer ogłoszenia: 149278 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 142232 - 2015 data 12.06.2015 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
InnoBaltica Spółka z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 510 268 727, fax. + 48 58 739 71 17.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: a) minimum 2 usługi polegające na wykonaniu 15 modeli biznesowych, przy czym wartość każdej z dwóch usług wynosiła min. 75 tysięcy złotych brutto;


• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 19 modeli biznesowych o łącznej wartości minimum 130 000 zł brutto.

Załączniki - data zamieszczenia: 19.06.2015:

userfiles/file/przetarg_modele_12062015/Zmiana_ogloszenia.pdf

userfiles/file/przetarg_modele_12062015/Odpowiedzi_na_pytania_nr1.pdf

Gdańsk: OPRACOWANIE 19 MODELI BIZNESOWYCH I 38 OCEN POTENCJAŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. INNOPOMORZE - INNOWACYJNE POWIĄZANIA, IV EDYCJA, FINANSOWANEGO Z PODDZIAŁANIA 8.2.1. POKL

Numer ogłoszenia: 142232 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: InnoBaltica Spółka z o.o. , ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 510 268 727, faks + 48 58 739 71 17.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE 19 MODELI BIZNESOWYCH I 38 OCEN POTENCJAŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. INNOPOMORZE - INNOWACYJNE POWIĄZANIA, IV EDYCJA, FINANSOWANEGO Z PODDZIAŁANIA 8.2.1. POKL.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie 19 modeli biznesowych i 38 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II Części SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w III Części SIWZ pn. Wzór Umowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wadium Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium w wysokości: 5. 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 1.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości. 1.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80 - 172 Gdańsk, Polska. Nazwa banku: Bank Millennium SA Nr rachunku 14 1160 2202 0000 0001 4315 3249 z dopiskiem: Wadium - nr sprawy 01/VI/2015/IPIV - Opracowanie 19 modeli biznesowych i 38 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL. 1.4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego. 1.5. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1.1 pkt b) - e) należy złożyć wraz z ofertą w odrębnej kopercie oznaczonej: Wadium - nr sprawy 01/VI/2015/IPIV - Opracowanie 19 modeli biznesowych i 38 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL przed upływem terminu składania ofert, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów zaleca się dołączyć do oferty. 1.6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 1.7. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna zawierać następujące elementy: 1.7.1. nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) - InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzy Lipy 3, 80 - 172 Gdańsk, Polska; gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 1.7.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 1.7.3. kwotę gwarancji, 1.7.4. termin ważności gwarancji, 1.7.5. zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP) do: bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.7.6. zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP) do: bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oświadczenie Beneficjenta Gwarancji zostanie skonkretyzowane w zależności od wystąpienia przesłanek określonych w tym przepisie. 1.8. Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego. 1.9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 1.10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 1.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 1.12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2. Zwrot wadium 2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2.4. 2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 3. Utrata wadium 3.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a, tj. jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, a także: 3.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5,tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: a) minimum 2 usługi polegające na wykonaniu 15 modeli biznesowych, przy czym wartość każdej z dwóch usług wynosiła min. 75 tysięcy złotych brutto;
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej pięcioma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, i posiadają następujące doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia w tym: a) Kierownikiem - posiada minimum wyższe wykształcenie w zakresie dyscypliny: nauki ekonomiczne, posiada doświadczenia w kierowaniu zleceniami obejmującymi realizację minimum 19 modeli biznesowych o łącznej wartości minimum 130 000 zł brutto; b)4 Specjalistów - z których każdy posiada minimum wyższe wykształcenie w zakresie dyscypliny: nauki ekonomiczne, realizował co najmniej 10 modeli biznesowych z zakresu tematyki offshore i/lub smart city i/lub zdrowia i/lub energetyki i/lub budownictwa; Wyżej wskazane funkcje poszczególnych osób nie mogą być łączone.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 350 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z ww. zobowiązania musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca będzie faktycznie dysponował zasobami podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia i że ten podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2.Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może dodatkowo zażądać dokumentów dotyczących w szczególności: 2.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 2.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 2.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Zamawiający zażąda dokumentów wymienionych w ust. 3 powyżej w przypadku uznania, iż Wykonawca nie udowodnił Zamawiającemu w wystarczający sposób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia. Tym samym obowiązek złożenia stosownych dokumentów będzie dotyczył tylko Wykonawców, którzy nie udowodnili w sposób odpowiedni dysponowania zasobami podmiotu trzeciego i będzie konkretyzował się w trakcie badania dokumentów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ ust. 5.2. ( w niniejszym ogłoszeniu sekcja III.4.2 tiret drugi)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 80
• 2 - Okres rękojmi - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć jedynie: 1.1. terminu realizacji zamówienia, 1.2. warunków i terminów płatności, 1.3. organizacji prac, 1.4. harmonogramu prac, 1.5. zmiany składu Zespołu. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą nastąpić jedynie w przypadku: a) w zakresie pkt 1) 2) 3) 4) 5) powyżej wystąpienia siły wyższej, przy czym pod pojęciem siły wyższej strony rozumieją zdarzenia spowodowane przez czynniki o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i któremu przy dochowaniu należytej staranności nie można było skutecznie zapobiec lub przeciwstawić, b) w zakresie pkt 2) powyżej w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub regulacji dot. wykorzystania środków budżetowych, c) w zakresie pkt 1) 2) 3) i 4) powyżej w przypadku przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, d) w zakresie pkt 5) powyżej w przypadku wystąpienia innych niż w pkt a) okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z Wykazem osób, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy oraz do wzoru umowy i jedynie za zgodą Zamawiającego. Zgoda może zostać udzielona pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowego/-ych członka/-ów zespołu który/-rzy posiadać będą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami określonymi w rozdziale V ust.1.3 I Części SIWZ.oraz w sekcji III.4.1) tiret drugi niniejszego ogłoszenia 3. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają akceptacji Zamawiającego oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca wnioskując o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.innobaltica.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.innobaltica.eu. lub InnoBaltica Sp. z o.o. Gdański Park Naukowo Technologiczny 80-172 Gdańsk ul. Trzy Lipy 3 Budynek A, IV piętro, pok. 5.2. IV.4.5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. InnoBaltica Sp. z o.o. Gdański Park Naukowo Technologiczny 80-172 Gdańsk ul. Trzy Lipy 3 Budynek A, IV piętro, pok. 5.2..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

userfiles/file/przetarg_modele_12062015/Ogloszenie_o_zamowieniu_modele_12062015.pdf

userfiles/file/przetarg_modele_12062015/SIWZ_modele_12062015.pdf

userfiles/file/przetarg_modele_12062015/Zalaczniki_edytowalne.doc

Informacja:

Zamawiający informuje, iż w „załącznikach edytowalnych” zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12.06.2015 r. wystąpiły niepoprawne zapisy cyfrowe w formie komentarzy. W związku z powyższym na stronie internetowej BIP Innobaltica zamieszczamy poprawne „załączniki edytowalne”, celem wykorzystania ich przy składaniu oferty.

userfiles/file/przetarg_modele_12062015/Zalaczniki_edytowalne_korekta_16_06_2015.doc


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Gdańsk: Wykonanie studium wykonalności (zwanego również Feasibility study) dla projektu pn.: Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości, zwanego dalej BWWiP


Numer ogłoszenia: 83722 2015;
data zamieszczenia: 14.04.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: InnoBaltica Spółka z o.o. , ul. Trzy Lipy 3, 80172
Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 510 268 727, faks + 48 58 739 71 17.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.innobaltica.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie studium wykonalności (zwanego również Feasibility study) dla projektu pn.: Bałtycki
Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości, zwanego dalej BWWiP.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie studium wykonalności (zwanego również
Feasibility study) dla projektu pn. Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości, zwanego dalej BWWiP zawierającego m.in.: Podsumowanie zarządcze (max. 3
strony) 1.1 Charakterystyka projektu (opis tła projektu, lokalizacja projektu, podmioty zaangażowane, ostateczni beneficjenci, logika interwencji, opis skutkówbraku interwencji (wariant 0)). 1.2 Charakterystyka wariantów realizacji BWWiP obejmująca: 1.2.1 Analizę formalno prawną
dwóch nieruchomości, na których
planowana jest budowa BWWiP. Opracowanie ma na celu weryfikację stanu faktycznego i prawnego, wyjaśnianie i regulowanie stanu formalnoprawnego
nieruchomości, analizy i oceny nieruchomości pod względem przeznaczenia oraz możliwości ich wykorzystania na cele inwestycyjne, (pod kątem: analizy
własności gruntów, ochrony środowiska, uwarunkowań technicznych i innych, a także obsługi procedur pozyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, weryfikacji
obciążeń nieruchomości oraz niezbędnych procedur sądowych i administracyjnych oraz innych istotnych elementów w tym zakresie). 1.2.2 Analizę rynku
uwzględniającą analizę popytu, otoczenia biznesowego i konkurencji zgodnie z zakresem zawartym w pk. 1.3. 1.2.3 Analizę istniejącej infrastruktury wraz z
dostępnością oraz zapotrzebowaniem na media dla poszczególnych nieruchomości, a także określenie okolicznej infrastruktury komplementarnej/uzupełniającej
wpływającej na ofertę BWWiP oraz wskazanie zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Analiza ma na celu uwzględnienie wszystkich istotnych, wskazanych
powyżej elementów infrastruktury, związanych z realizacją inwestycji. 1.2.4 Analizę lokalizacyjną (uwzględniającą m.in. dostępność do jednostek edukacyjnych i
szkoleniowych, dostępność do wykwalifikowanych pracowników, koszty siły roboczej, innej istotnej infrastruktury), która wskaże atrakcyjność lokalizacji potencjał
jego dalszego rozwoju. 1.2.5 Określenie założeń (z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków geotechnicznych, stanu
technicznego istniejącej infrastruktury i obiektów, konsekwencji i następstw zaleceń konserwatorskich i ewentualnych badań archeologicznych oraz innych
wytycznych gestorów sieci) odnośnie technologii budowy nowego budynku i przebudowy budynku istniejącego (informacje dodatkowe znajdują się w rozdziale 4.
Podział logicznofunkcjonalny
przestrzeni w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalnoużytkowych
BWWiP wraz z charakterystyką rynku docelowego załącznik
nr 8 do SIWZ oraz rozdziale Charakterystyka nieruchomości dedykowanych realizacji Projektu w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i
Przedsiębiorczości (BWWiP) Studium możliwości opracowanie
finansowe załącznik
nr 9 do SIWZ). 1.2.6 Określenie założeń architektonicznourbanistycznych
z uwzględnieniem: 1.2.6.1 Maksymalizacji przestrzeni publicznej przyjaznej dla mieszkańców i sprzyjających zachowaniom niskoemisyjnym, 1.2.6.2 Zapobieganiu
rozpraszania się zabudowy i pogłębianiu chaosu przestrzennego 1.2.6.3 Troski o estetykę przedsięwzięcia i jego dopasowania do otoczenia z poszanowaniem
kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego 1.2.6.4 Strategii preferowania ponownego wykorzystania terenu i wypełniania zabudowy zamiast ekspansji
na tereny niezabudowane (priorytet Brown field ponad Green field). 1.2.7 Ramowy harmonogram realizacji inwestycji, przedstawiony w formie wykresu Gantta,
zawierający ścieżkę krytyczną oraz kamienie milowe. 1.2.8 Analizę zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia skażeń biologicznochemicznych
dla
wariantu b, o którym mowa w rozdziale III pkt 2 SIWZ, wraz z określeniem wpływu na realizację przedsięwzięcia i kosztu usunięcia zidentyfikowanych zagrożeń,
1.2.9 Całkowite nakłady inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia zawierające szacunki m.in. następujących pozycji: prace przygotowawcze,
projektowanie, prace budowlane i oddzielnie dla prac wykończeniowych zakup sprzętu i wyposażenia, rezerwa inwestycyjna (dodatkowy opis znajduje się w
rozdziale 4. Podział logicznofunkcjonalny
przestrzeni w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalnoużytkowych
BWWiP wraz z charakterystyką rynkudocelowego załącznik
nr 8 do SIWZ oraz w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP) Studium możliwości opracowanie
finansowe załącznik
nr 9 do SIWZ). 1.2.10 Koszty eksploatacyjne przedsięwzięcia tj. koszty związane z działalnością operacyjną w tym m.in. amortyzację, zużycie
materiałów i surowców, zużycie energii elektrycznej i cieplnej, zużycie wody, usługi obce, opłaty i podatki (m. in. podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste
użytkowanie gruntu, podatek od przychodów z najmu, koszty związane z obsługą parkingu), ubezpieczenia, ochrona budynku, nakłady odtworzeniowe (w tym
remonty i konserwacje), rezerwa kosztów eksploatacyjnych (dodatkowy opis znajduje się w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP)
Studium możliwości opracowanie
finansowe załącznik
nr 9 do SIWZ) 1.2.11 Analiza ilościowa, analiza DGC dla każdego z wariantów oraz analiza jakościowa
metodą wielokryterialną, 1.2.12 Analizę TOWS/SWOT dla wszystkich wariantów uwzględniająca wpływ na zatrudnienie i mobilność pracowników, realizację
polityki godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie włączenia społecznego, zwalczanie ubóstwa, zwalczanie dyskryminacji, 1.2.13 Wskazanie
preferowanego wariantu realizacji przedsięwzięcia wraz z wyczerpującym uzasadnieniem oraz szczegółowym porównawczym wyjaśnieniem zalet i wad
opisywanych wariantów, z uwzględnieniem kosztów utrzymania obiektów w obu wariantach. (Należy przyjąć na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu
zamówienia, że InnoBaltica jest właścicielem nieruchomości, o których mowa w rozdz. III. pkt 2 SIWZ i wszelkie koszty związane z ich nabyciem zostały już
poniesione). 1.3 Analizę rynku w tym: 1.3.1 Określenie wielkości popytu na usługi oferowane przez BWWiP w ujęciu wariantowym, w tym elastyczność oraz
identyfikacja potencjalnych klientów. (opis i rodzaj usług znajduje się w rozdziale 4. Podział logicznofunkcjonalny
przestrzeni w dokumencie Koncepcja założeń
funkcjonalnoużytkowych
BWWiP wraz z charakterystyką rynku docelowego załącznik
nr 8 do SIWZ), Analiza wielkości sprzedaży powierzchni BWWiP
przeznaczonych na ten cel oraz wariantowe ujęcie wysokości cen. Uwzględnienie różnych strategii pozyskania klientów z sektora przedsiębiorstw (zarówno z
regionu jak i spoza regionu), a także na jakich warunkach infrastruktura powstała w wyniku przedsięwzięcia będzie dostępna dla różnych podmiotów wraz z
propozycją polityki najmu. Punkt 1.3.1 należy przedstawić w podziale na poszczególne segmenty (rodzaje) przedsiębiorstw, jakie będą korzystać z infrastruktury
BWWiP (zgodnie z podziałem zawartym w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalnoużytkowych
Bałtyckiego Węzła Wiedzy i Przedsiębiorczości wraz z
charakterystyką rynku docelowego, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), tj. przedsiębiorstwa dojrzałe, spin off, spin out, instytucje otoczenia biznesu i inne.
1.3.2 Analiza otoczenia biznesowego, w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym, uwzględniająca potencjalnych partnerów pod kątem preferowanego profilu
działalności BWWiP, 1.3.3 Analiza konkurencji z uwzględnieniem istniejącej (w tym także wybudowanej/zmodernizowanej w okresie 20072013)
oraz planowanej
infrastruktury, która pozwoli zidentyfikować inne podmioty świadczące podobne usługi i funkcje. 1.3.4 Zagraniczny benchmarking (analiza porównawcza z
odpowiednikami BWWiP) z uwzględnieniem: modelu zarządzania, zakresu oferty, źródeł finansowania bieżącej działalności, podziału funkcjonalnoużytkową
badanych obiektów. Analiza powinna obejmować co najmniej trzy obiekty. Analiza benchmarkingowa ma na celu zweryfikowanie możliwych modeli realizacji
inwestycji. 1.4 Analizę techniczną w tym: 1.4.1 Wstępny podział przestrzenny obiektu na funkcje (w formie uproszczonej koncepcji) (opis i rodzaj funkcji obiektu,znajduje się w rozdziale 4. Podział logicznofunkcjonalny
przestrzeni w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalnoużytkowych
BWWiP wraz z charakterystyką
rynku docelowego załącznik
nr 8 do SIWZ) 1.4.2 Analiza wariantów technicznych w zakresie technologii budowy/adaptacji obiektu, powierzchni (opis i rodzaj
wykorzystywanej powierzchni obiektu, znajduje się w rozdziale 4. Podział logicznofunkcjonalny
przestrzeni w dokumencie Koncepcja założeń funkcjonalnoużytkowych
BWWiP wraz z charakterystyką rynku docelowego załącznik
nr 8 do SIWZ) 1.5 Analizę finansowoekonomiczną
dla wariantów bezinwestycyjnego
oraz realizacyjnego. 1.5.1 Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych na projekcji określonej w 20letnim
horyzoncie czasowym z
wyszczególnieniem wpływów z przedsiębiorstw (dodatkowy opis znajduje się w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP) Studium
możliwości opracowanie
finansowe załącznik
nr 9 do SIWZ) 1.5.2 Obliczenie wraz z opisem następujących wskaźników efektywności finansowej
przedsięwzięcia w ujęciu finansowym jak i ekonomicznym (wymagane minimum): IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), NPV ( wartość bieżąca netto), NPVR (wartość
zaktualizowana netto), dodatkowo należy oszacować próg rentowności (dodatkowy opis znajduje się w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości
(BWWiP) Studium możliwości opracowanie
finansowe załącznik
nr 9 do SIWZ) 1.5.3 Analiza trwałości inwestycji, w tym analiza instytucjonalna potencjalnego
podmiotu (operatora) 1.5.4 Obliczenie zwrotu kapitału powinno zostać przedstawione w ujęciu 2, 5, 10, 20 letnim 1.5.5 Koszty i korzyści społecznoekonomiczne
przedsięwzięcia obejmujące analizę społecznoekonomiczną
(ENPV, EIRR, B/C) zgodnie ze standardami określonymi przez Komisję Europejską oraz
załącznikiem nr 2 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013
wytyczne
do studium
wykonalności. 1.6 Analizę wrażliwości i ryzyk przedsięwzięcia 1.6.1 Analiza wrażliwości ze względu na zmianę podstawowych parametrów związanych z
nakładami, zewnętrznymi źródłami finansowania (dla poziomów wsparcia: 50%, 35%) m.in. z kredytu oraz dotacji unijnej, kosztami, przychodami ze sprzedaży,
kosztem kapitału wraz z projekcją skutków. Analiza wrażliwości musi uwzględnić następujące scenariusze podziału wysokości poziomów finansowania projektu:
50% dotacji unijnej 50%
Inicjatywa Jessica; 50% dotacji unijnej 50%
kredyt; 35% dotacji unijnej 65%
Inicjatywa Jessica; 35% dotacji unijnej 65%
kredyt;
100% Inicjatywa Jessica. 1.6.2 Plan zarządzania ryzykiem zawierający m.in.: 1.6.2.1 Identyfikację ryzyk 1.6.2.2 Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia
ryzyk oraz ich wpływu i konsekwencji na realizację projektu 1.6.2.3 Strategia planowania reakcji na ryzyko 1.6.2.4 Koszty związane z wystąpieniem ryzyka 1.6.2.5
Wskazanie ryzyk mających kluczowy wpływ na wybór rekomendowanego wariantu wraz z określeniem ich wpływu i konsekwencji na realizację projektu. 1.7
Określenie harmonogramu inwestycji ze ścieżką krytyczną obejmujący wariant optymistyczny oraz pesymistyczny, przedstawiony w formie wykresu Gantta i
uwzględniający kamienie milowe projektu. W terminie 80 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże wnioski do studium wykonalności obejmujące zakres
przedstawiony w punkcie 1.1 oraz 1.2 niniejszego OPZ. 2. Wnioski do Studium wykonalności o których mowa powyżej powinny zostać sporządzone dla
następujących wariantów: Wariant
0. Wariant
realizacji BWWiP w dawnym budynku Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (działka nr 241/6, Obręb 54, Dzielnica:
Wrzeszcz Górny) Wariant
realizacji BWWiP na terenie Wzgórza Wisielców, przy ul. Traugutta w Gdańsku (działka nr 272 288,
Obręb 54, Dzielnica: WrzeszczGórny). 3. Studium Wykonalności (zgodnie z zakresem punktów 1.3 1.7
niniejszego ogłoszenia o zamówieniu) należy wykonać dla preferowanego
(realizacyjnego) wariantu realizacji przedsięwzięcia. 4. Wykonawca wraz ze Studium Wykonalności dostarczy jego streszczenie sporządzone w formie odpowiedzi
na pytania stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Do wykonania studium wykonalności o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca winien uwzględnić
założenia funkcjonalnoużytkowe
BWWiP określone w załączniku nr 8 do SIWZ (Koncepcja założeń funkcjonalnoużytkowych
Bałtyckiego Węzła Wiedzy i
Przedsiębiorczości wraz z charakterystyką rynku docelowego oraz w opracowaniu Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP) Studium możliwości opracowanie
finansowe, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ). 6. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w obu wariantowych
lokalizacjach w celu dokonania oceny stanu budynku i jego otoczenia oraz innych parametrów mogących mieć wpływ na ofertę i późniejszą pracę nad Studium
wykonalności. 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i oprawionej oraz w 4
egzemplarzach w wersji elektronicznej, która powinna zostać zapisana na oddzielnych nośnikach DVD. Na nośnikach DVD należy zapisać wersję edytowalną
przedmiotu zamówienia format.
docx i wersję nieedytowalną format.
pdf Wskaźniki efektywności finansowej przedsięwzięcia winny zostać zapisane w arkuszu
kalkulacyjnym w formacie.xlsx z możliwością edycji (formuły otwarte). 8. Ostateczną formę graficzną i układ dokumentu należy uzgodnić z Zamawiającym, przed
przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 9. Wszystkie materiały będą zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę zgodnie z treścią
Wytycznych dot. oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013,
publikowanych na
stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, obowiązujących na dzień wykonania zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia
zgodnie ze: a. standardami określonymi przez Komisję Europejską b.załącznikiem nr 2 do Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 20072013
wytyczne
do studium wykonalności c. zasadami określonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Pomorskiego na lata 20142020
d. wytycznymi wskazanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Programowanie perspektywy finansowej
2014 2020
Umowa
Partnerstwa 11. Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, z Zamawiającym a także
z innymi podmiotami, wskazanymi przez Zamawiającego i działającymi na jego zlecenie. 12. Wykonawca będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiającego i na jego zaproszenie, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 13. Kopie korespondencji prowadzonej przez Wykonawcę z
innymi instytucjami, organami, urzędami, z którymi kontakt jest niezbędny w celu realizacji zamówienia (np.: zaświadczenia, decyzje), winny być każdorazowo
przekazywane do wiadomości Zamawiającemu. 14. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie prac. Zamawiający uprawniony będzie
do wyznaczania spotkań roboczych z Wykonawcą, które odbywać się będą w odstępach około dwutygodniowych i których realizacja sankcjonowana będzie
poprzez protokoły z monitoringu postępu prac. Harmonogram spotkań roboczych ustalony będzie z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w terminie do trzech dniII.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zamówień uzupełniających,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług. Zamówienia uzupełniające stanowić mogą nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.009.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 zł. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych.; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
InnoBaltica Sp. z o. o. w Banku Millennium S.A. nr konta: 76 1160 2202 0000 0001 1406 4646, z oznaczeniem: Wadium Wykonanie
studium wykonalności dla
projektu pn. Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie będzie traktowane jako spełnienie warunku
terminowego wniesienia wadium. 6. Oryginały dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 pkt 2) 5)
SIWZ i pkt. III. 1) 1.2) 5)
ogłoszenia o zamówieniu
należy złożyć w InnoBaltica Sp. z o.o.; Gdański Park NaukowoTechnologiczny;
80172
Gdańsk; ul. Trzy Lipy 3; Budynek A, IV piętro, pokój nr 5.2 wraz z ofertą
w odrębnej kopercie oznaczonej: Wadium Wykonanie
studium wykonalności dla projektu pn. Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości przed upływem terminu
składania ofert, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów zaleca się dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w formie gwarancjibankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 8. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) InnoBaltica
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzy Lipy 3, 80 172
Gdańsk, Polska; gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie
gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP) do: bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające
oświadczenie, że wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6) zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art.
46 ust. 4a ustawy PZP) do: bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, iż
Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oświadczenie Beneficjenta Gwarancji zostanie skonkretyzowane w zależności od wystąpienia przesłanek
określonych w tym przepisie. 9. Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach
z gwarancji wyłącznie właściwy musi być sąd powszechny siedziby Zamawiającego. 10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku
przedłużenia terminu związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienie nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawca, którego oferta nie
będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 12. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 14. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 4)
poniżej. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy,który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
15. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a Ustawy, tj. jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5 Ustawy, tj. jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazywać w sposób
szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie
posiadania wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w
tym okresie, wykonali w sposób należyty co najmniej jedno studium wykonalności dla budynków o charakterze dydaktycznonaukowym,
lub
biurowym lub laboratoryjnobadawczym,
o wartości inwestycji nie mniejszej niż 25 000 000 zł netto, które było stworzone na potrzeby ubiegania się o
dofinansowanie ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego lub, Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 20072013
lub, Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokimpotencjale badawczym albo, Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek
naukowych albo, Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
albo, Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności, Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007 2013
lub, Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka Działanie I.1 Infrastruktura uczelni albo, Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
Działanie I.3 Wspieranie innowacji Regionalnych
Programów Operacyjne na lata 200713
Dowolny z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dla
którego inwestycja realizowana była w ramach działania (osi priorytetowej) wspierającej Inwestycje w uczelnie wyższe, laboratoria badawcze, naukowe,
parki naukowotechnologiczne,
inkubatory przedsiębiorczości lub rozwojowe ewentualnie centra biurowe. Ocena spełniania warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. VI. ust. 1. pkt 1) i 2)SIWZ i pkt. III. 4.1) ogłoszenia o
zamówieniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówieniadysponują
lub będą dysponować: co
najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w
wykonywaniu studium wykonalności (będącą autorem lub współautorem) dla budynku poprzez wykonanie minimum jednego studium wykonalności dla
budynku dydaktycznonaukowego,
lub biurowego, lub laboratoryjnobadawczego.
co
najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w wykonywaniu
studium wykonalności (będącą autorem lub współautorem) dla budynku wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego w gminnej ewidencji zabytków
poprzez wykonanie minimum jednego studium wykonalności dla budynku wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego w gminnej ewidencji zabytków co
najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w wykonywaniu studium wykonalności (będącą autorem lub współautorem) dla projektu, który ubiegał
się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej poprzez wykonanie minimum jednego studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego który
ubiegał się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga aby był to zespół co najmniej 3osobowy
przy czym każda z osób ma
doświadczenie w co najmniej jednym stawianym warunku w punktach powyżej 3.13.3.
Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. VI. ust. 1. pkt 1) i 3) SIWZ i pkt. III. 4.1) ogłoszenia o zamówieniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresiesytuacji finansowej i ekonomicznej posiadają
środki finansowe na rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej
lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 150 000 zł oraz posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, związanej
z przedmiotem zamówienia, z kwotą gwarantowaną nie mniejszą niż 150 000 zł. Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. VI. ust. 1. pkt 1), 4), 5), 6) SIWZ i pkt. III. 4.1) ogłoszenia o zamówieniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48
wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 11
ustawy wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie
podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia w przypadku gdy wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych. Jeżeli
w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III 4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z ww.
zobowiązania musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca będzie faktycznie dysponował zasobami podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia i że ten
podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W
przypadku uznania, iż Wykonawca nie udowodnił Zamawiającemu w wystarczający sposób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania
zamówienia w oparciu o treść dokumentów wymienionych w powyższych dwóch zdaniach, Zamawiający będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy
przedstawienia dodatkowych dokumentów na potwierdzenie dysponowania tymi zasobami. Tym samym obowiązek złożenia stosownych dokumentów będzie
dotyczył tylko wykonawców, którzy nie udowodnili w sposób odpowiedni dysponowania zasobami podmiotu trzeciego i będzie konkretyzował się w trakcie badania
dokumentów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. W
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z
określeniem jego zakresu. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Jeżeli
oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 Cena
50
2 Okres
Rękojmi 20
3 Harmonogram
Realizacji Zamówienia 30
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcyWykonawcy, w następujących przypadkach: 1) konieczna jest zmiana terminu realizacji umowy z uwagi na brak możliwości dotrzymania przez
Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych opracowań składających się na przedmiot zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy 2)
konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, niezbędne jest
ograniczenie, zmiana lub rozszerzenie przez Zamawiającego zakresu zleconego opracowania z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; 3) konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany
przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian; 4) koniecznae
jest zmniejszenie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia zmiany przez Zamawiającego zakresu opracowania z przyczyn, których nie
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 5) istnieje potrzeba dostosowania wysokości wynagrodzenia Wykonawcy do zmienionej przez ustawodawcę
stawki podatku od towarów i usług (VAT); 6) konieczność wprowadzenia zmian wynika z powstania okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej,
niezależnej od stron umowy, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ pod
warunkiem, że zmiany umowy nie
będą istotne oraz nie będą naruszały zasad uczciwej konkurencji. 2. Wszystkie zmiany umowy wymagają akceptacji Zamawiającego oraz zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.innobaltica.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.innobaltica.eu.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w
siedzibie Zamawiającego tj. InnoBaltica Sp. z o.o.; Gdański Park NaukowoTechnologiczny;
80172
Gdańsk; ul. Trzy Lipy 3; Budynek A, IV piętro, pok. 5.2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013.
6. Informacje dodatkowe: 1) Dowodami, o których mowa w rozdz. VI.
ust. 1. pkt 2) SIWZ są: a) poświadczenie podmiotu, na rzecz którego wykonane było zamówienie; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli
z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 2) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie wykonanych głównych usług, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów dotyczących należytego ich wykonania, o których mowa w rozdz. VI ust. 6 pkt 1) SIWZ powyżej. 3) Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z ww. zobowiązania musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca będzie faktycznie
dysponował zasobami podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia i że ten podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia. Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 5) Zamawiający zażąda dokumentów wymienionych w powyższym pkt. 34) powyżej Ww
przypadku uznania, iż Wykonawca nie udowodnił zamawiającemu Zamawiającemu w wystarczający sposób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego
wykonania zamówienia w oparciu o treść dokumentów wymienionych w powyższym pkt. 3), Zamawiający będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy
przedstawienia dodatkowych dokumentów na potwierdzenie dysponowania tymi zasobami. Tym samym obowiązek złożenia stosownych dokumentów będzie
dotyczył tylko wykonawców, którzy nie udowodnili w sposób odpowiedni dysponowania zasobami podmiotu trzeciego i będzie konkretyzował się w trakcie badania
dokumentów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałemprzez Wykonawcę, przy czym: a) zobowiązania podmiotów, o których mowa w rozdz. VI ust. 6 pkt 3) SIWZ b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy bądź informacja o tym, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej są składane w oryginale. 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 8) Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości. 9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10) W przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób
udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa. 11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. a)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Dokument potwierdzający
ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik. b) Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno/y potwierdzać, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. c) Dokumenty wymienione w rozdz. VI. ust. 1. SIWZ powinny potwierdzać, że
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. d) Dokumenty wymienione w rozdz. VI. ust. 2.
SIWZ i muszą
dotyczyć każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 12) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie
zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 13) W
przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którychmowa w rozdz. VI ust. 3 SIWZ powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy określone w rozdz. VI ust. 3
SIWZ powyżej stosuje się odpowiednio..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/BWWiP_SIWZ_14042015.pdf

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/Ogloszenie_o_zamowieniu_BWWiP_14042015.pdf

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/Zal_7_Wzor_umowy_14042015.pdf

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/Zal_8_Koncepcja_zalozen_funkcjonalnouzytkowych_wraz%20z%20charakterystyka%20rynku_14042015.pdf

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/Zal_9_Studium_mozliwosci_opracowanie_finansowe_14042-15.PDF

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/Zal_10_wykaz_elementow_do_streszczenia_studium_wykonalnosci_14042015.pdf

Aktualizacja 17.04.2015: 

-zamieszczenie formularzy w wersji edytowalnej

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/Formularze_zalaczniki_do_SIWZ_14042015.rar

-zamieszczenie odpowiedzi na pytania w spr. przetargu

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/Odpowiedzi_na_pytania_nr_1.pdf

Aktualizacja 21.04.2015:

-zamieszczenie odpowiedzi na pytania (nr 2) w spr. przetargu:

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/Odpowiedzi_na_pytania_nr_2.pdf

Aktualizacja 29.04.2015:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/Wybor_oferty_BWWiP.pdf

Aktualizacja 5.05.2015:

Ogłoszenie udzielenie zamówienia

userfiles/file/przetarg_BWWIP_14042015/ogloszenie_udzielenie_zamowienia.pdfOpublikował: Piotr Schroeder
Publikacja dnia: 11.09.2015
Podpisał: Bartosz Rukszto
Dokument z dnia: 11.09.2015
Dokument oglądany razy: 6 887